Ein neuer Gegner! Tsuji Shinnosuke - Bildquelle: Syun Matsuena Shogakukan / KenIchi Project TV Tokyo © Syun Matsuena Shogakukan / KenIchi Project TV Tokyo