Naruto Shippuden
Mo 26.06.2017, 17:05

Izanagi und Izanami

Naruto_mini

Itachi erzählt Sasuke, warum Izanami überhaupt erschaffen wurde. Daraufhin stellt Sasuke vieles in Frage ...